May3

Ben Reel Band

Ryans bar, 3 Friary St, Gardens, Kilkenny, R95 X932, Kilkenny, Ireland

Kilkenny Ryhthm & Roots festival